אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

נוכחות:
היעדרות: –   
איחורים: –
יציאה מוקדמת: –  
תוכן המפגש:
כללי:
1) מסקנות רמה הכיתתית לאחר בדיקת 14 פסקאות פתיחה. 
2) בוחן מס' 7. 
3) מענה על שאלות משיעורי הבית. 
מטלת הכתיבה:
3.8 פיסקת הטיעון המשני
3.8.1 שורת רווח או הזחה
3.8.2 מילות פתיחה
3.8.3 משפט מרכזי להצגת הטיעון המשני
3.8.4 פיתוח פסקת הטיעון המשני
3.8.4.1 פיתוח פסקת הטיעון המשני ע”י הסבר
3.8.4.2 פיתוח פסקת הטיעון המשני ע”י דוגמה
3.8.4.3 פיתוח פסקת הטיעון המשני ע”י שאלה רטורית
3.8.4.4 פיתוח פסקת הטיעון המשני ע”י שימוש באנלוגיה.
אנגלית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.7 יחידה 7 – מילים 875-751 במסגרת בוחן מס’ 7
חשיבה מילולית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.7 יחידה 7 – מילים 700-601 במסגרת בוחן מס’ 7
חשיבה כמותית:
1.80-1.75 (ראה תוכן עניינים)
שיעורי בית:
כללי: –  
מטלת הכתיבה: למד בעל פה את מאפייני רכיבי הפסקה הראשונה, הפסקה השנייה והפסקה השלישית כהכנה לבוחן בשיעור הבא. 
אנגלית: ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 8: מילים 1000-876 
חשיבה מילולית: ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 8: מילים 800-701
חשיבה כמותית:
נספח 5.16 – אלגברה: 1.80-1.75 + תרגילי חזרה I, II, III
ציוד למפגש הבא:
כללי: מחרת טיפים, סטופר.  
מטלת הכתיבה: – 
אנגלית: – 
חשיבה מילולית: מחברת
חשיבה כמותית: מחברת

נושאי לימוד לבוחן מס’ 8 שייערך במפגש מס’ 9 בתאריך 12.2.20:
מטלת הכתיבה: כתיבת שלוש הפסקאות הראשונות
אנגלית: יחידה 8
חשיבה מילולית: יחידה 8
חשיבה כמותית: אלגברה 1.80-1.74