תוכנית ומבנה ההיבחנות לבחינת הבגרות בעברית

שאלון א' (מהווה 40% מהציון הסופי)

שאלון ב' (מהווה 60% מהציון הסופי)

 

מבנה שאלון א' בעברית  – שאלון מספר 11107

פרק ראשון – הבנה והבעה
בפרק הראשון יוצג בפני הנבחן מאמר ושני קטעים נלווים. על הנבחן לקרוא קטעים אלו ולענות
על כל שבעת השאלות 1-7, המופיעות אחריהם, בלי בחירה (50 נקודות).

פרק שני – אוצר המילים והמשמעים; מילות יחס
על הנבחן לענות על כל חמש השאלות 8-12, בלי בחירה (26 נקודות).

פרק שלישי – תחביר ומערכת צורות
בפרק זה שמונה שאלות: ארבע מתחום התחביר (13-16) וארבע מתחום מערכת הצורות (17-20).
על הנבחן לבחור ולענות על ארבע שאלות בלבד, אותן הוא יכול לבחור מתחום התחביר, מתחום
מערכת הצורות או משני התחומים (24 נקודות).

משך הבחינה: שעתיים וחצי.

 

מבנה שאלון ב' בעברית  – שאלון מספר 11108

פרק ראשון – הבנה והבעה
בפרק הראשון יוצגו בפני הנבחן שני טקסטים. על הנבחן לקרוא את שניהם ולענות על השאלות,
המופיעות אחריהם (50 נקודות).
פרק זה בנוי משני חלקים:
חלק א': הבנה
בחלק זה על הנבחן לענות על ארבעת השאלות 1-4 לפי הטקסטים, בלי בחירה (20 נקודות).
חלק ב: הבעה
בחלק זה על הנבחן לענות על שתי שאלות: שאלה 5 (חובה) ואחת משתי השאלות 6 או 7 (30
נקודות).

פרק שני – תחביר
בפרק זה על הנבחן לענות על שלוש שאלות: שאלה 8 (חובה) ושתיים מארבעת מהשאלות 9-12
(כל שאלה מזכה ב-8 נקודות – סה"כ 24 נקודות לכל הפרק).

פרק שלישי – מערכת הצורות
בפרק זה על הנבחן לענות על שלוש שאלות: שאלה 13 (חובה) ושתיים מארבעת השאלות 14-17 (30 נקודות).

משך הבחינה: שלוש שעות וחצי