מה נדרש מהנבחנים בספרות?

 

באופן כללי:

 

* לזהות את המאפיינים המרכזיים והבולטים של הסוגות הספרותיות השונות: שירה, סיפורת (סיפור
    קצר, נובלה ורומן), דרמה. 
* לדעת באיזו תקופה נכתבו היצירות הנלמדות (למשל: יוון הקלאסית, ימי-הביניים, המאה ה-71,
    המחצית הראשונה של המאה ה-20, המחצית השנייה של המאה ה-20 וכו').
* לסוגות השונות. 
* לבטא התרשמות אישית מנומקת מהיצירה.
   תשובותיכם במבחן יוערכו גם על-פי אמות מידה של תקינות לשונית: תחביר וכתיב נכונים, בהירות
   סגנונית ומבנה הגיוני המשרת את פריסת הרעיונות והטענות.


הערה: סדר הדברים אינו מעיד בהכרח על סדר חשיבותם

 

בפירוט:

 

שירה

סיפורת

דרמה

 
שירה
במענה לשאלות על שירה (על השירים שבתכנית ועל שיר שיכול להופיע בפרק ה' בבחינה) עליכם:


* להציע פירוש לשוני למילים, לצירופי מילים ולביטויים שונים מתוך השיר;
* לנסח בלשונכם את נושא השיר, את החוויה המעוצבת בשיר או את האמירה המשתמעת מן השיר; 
* להצביע על קשיים בהבנת השיר ולהציע דרכים לפתרונם; 
* לזהות ולתאר את מאפייניה הייחודיים של שירת ימי הביניים; 
* להסביר את הקשר בין מבנה השיר ובין החוויה המעוצבת בשיר או האמירה המשתמעת ממנו,    
   כגון:  מבנה מעגלי, ניגודים, הדרגה, קיטוע, קשר בין בתי השיר, קשר בין תמונות בשיר, היסוד  
   המארגן את פרטי השיר השונים; 
* להציע הסברים הקושרים בין מרכיבים בולטים המעצבים את המבע השירי ובין בניית משמעות
   השיר. הכוונה למרכיבים כגון מבחר המילים, מבנים תחביריים ייחודיים, חזרות, חריזה, מצלול,
   ריתמוס (משקל), חלוקה לבתים ולטורים, פסיחות, תופעות של לשון ציורית כגון דימוי או מטפורה,
    ארמזים מקראיים; 
* לזהות אמצעים רטוריים בולטים ולהסביר את תפקידם בשיר. הכוונה לאמצעים כגון: פניות
   לנמענים, מילות קריאה וסימני קריאה, חזרות מסוגים שונים, שאלות רטוריות, אירוניה; 
* לתאר ולהדגים את מורכבות המבע השירי ואת העמימות הנלווית אליו לעתים קרובות, ולהצביע על
   אפשרויות שונות לפירוש המבע השירי; 
* לקשור באופן פרשני את כותרת השיר למשמעותו; 
* לנסח את התרשמותכם האישית מן השיר ואת דעתכם המנומקת ביחס לתכניו ולדרכי עיצובו,
   ולצטט שורות אחדות מתוך שירים שדיברו אל לבכם. 
 
סיפורת
במענה לשאלות על סיפורת (על הסיפורים שבתכנית ועל סיפור שיכול להופיע בפרק ה' בבחינה) עליכם:


* לנסח בלשונכם, במשפטים אחדים וברמת הכללה, את הנושא המרכזי (או את הנושאים המרכזיים)
של הסיפור או של הרומן; 
* להציע פרשנות שתציג את המשמעות הכוללת העולה מן הסיפור או מן הרומן; 
* להבחין בין עלילה ראשית ובין עלילה משנית; 
* לתאר את הדמויות:
   * להבחין בין דמות מרכזית לדמות משנית;
   * להסביר את תפקידיהן של דמויות, למשל: דמות המייצגת עמדה מסוימת בקונפליקט אנושי,
     דמות המייצגת את התפיסה הרעיונית העולה מן היצירה, דמות המספרת את הסיפור –
     משתתפת בהתרחשויות או עדה להן;
   * לתאר את המניעים לפעולות הדמויות ולפרשם;
   * לסרטט קווים להתפתחות הדמויות;
   * לבטא את יחסכם האישי והמנומק כלפי דמות ספרותית על מעשיה, על מניעיה, על מחשבותיה,
      על יחסה לזולת וכו';
   * להצביע על דרכי עיצוב מרכזיות של דמויות, למשל באמצעות דיבורן, באמצעות מונולוגים
     פנימיים החושפים את עולמן הפנימי, באמצעות מעשיהן, באמצעות יחסיהן עם דמויות אחרות,
     על-פי תיאורן החיצוני, על-פי הדברים שדמויות אחרות אומרות עליהן, על-פי הדברים שאומר
     עליהן המספר;
   * להשוות (נקודות שוני ודמיון) בין דמויות שונות בסיפור או ברומן. 
* לתאר ולפרש שלבים מרכזיים בסיפור או ברומן, כגון: פתיחה (וזיקותיה להמשך היצירה), אפיזודות
   מרכזיות, נקודות מפנה (למשל, מפגש בין שתי דמויות, שבו מגלה דמות מסוימת דבר חשוב על
   עצמה או על חייה), סיום (האם הוא "פתוח" או "סגור"?).
* לתאר את סדר ההתרחשויות כפי שהוא מוצג בסיפור או ברומן, לזהות חריגות מן הסדר
   הכרונולוגי של הדברים ולהסביר את תפקידן של חריגות מעין אלה; 
* להצביע על מוטיבים מרכזיים התורמים לבניית משמעות הסיפור או הרומן; 
* לזהות עמדות אירוניות המגולמות ביצירה ולהסביר את תפקידן; 
* לזהות את נקודות התצפית ביצירה; 
* לקשור באופן פרשני את הכותרת למשמעות היצירה; 
* לבטא את התרשמותכם מהיצירה ואת דעתכם המנומקת עליה מנקודת מבט רעיונית ואסתטית; 
* להשוות בין יצירות שונות מתחום הסיפורת, שיש להן נושא משותף או מאפיינים דומים. 
 
דרמה
במענה לשאלות על מחזות עליכם:


* לנסח בלשונכם במשפטים אחדים וברמת הכללה את הנושא המרכזי )או את הנושאים המרכזיים(   
   של המחזה; 
* להציע פרשנות שתציג את המשמעות הכוללת העולה מן המחזה; 
* להציג את הקונפליקט המרכזי במחזה; 
* לזהות מרכיבים מרכזיים של המחזה, כגון: מערכה, סצנה, דיאלוג, מונולוג, הוראות בימוי
   (המתייחסות גם לתפאורה ולאבזרים) 
* לזהות אירוניה דרמתית ולהסביר את תרומתה למשמעות המחזה; 
* לתאר מאפיינים ומרכיבים מרכזיים של הטרגדיה (מבנה הטרגדיה, גיבור טרגי, היבריס, משגה
    גורלי או מעשה מביש, קטסטרופה, היוודעות)
* לזהות יסודות קומיים; 
* לזהות מאפיינים של מחזות מודרניים; 
* לתאר את הדמויות:
   * להבחין בין דמות מרכזית לדמות משנית;
   * להסביר את תפקידיהן של דמויות במחזה, למשל: דמות המייצגת עמדה מסוימת בקונפליקט
      אנושי, דמות המוליכה את המסר או את הרעיון במחזה וכו';
   * לתאר את המניעים לפעולות הדמויות ולפרשם;
   * לסרטט קווים להתפתחות הדמויות;
   * לבטא את יחסכם האישי והמנומק כלפי דמות במחזה על מעשיה, על מניעיה, על מחשבותיה, על
      יחסה לזולת וכו';
   * להצביע על דרכי עיצוב מרכזיות של דמויות, למשל: באמצעות דיבורן, באמצעות מעשיהן,
     באמצעות דיאלוגים שהן מנהלות עם דמויות אחרות, על-פי הופעתן החיצונית, על-פי הדברים
     שדמויות אחרות אומרות עליהן; 
* להסביר את מהלך העלילה במחזה, לפרש את השלבים המרכזיים בו (כגון: אקספוזיציה, סצנה
   המהווה נקודת מפנה, דיאלוג או מונולוג הנושאים משמעות מרכזית, התרה וסיום המחזה),
   ולהסביר את תרומתם של השלבים האלה למשמעות הכוללת של המחזה ולרושם שהמחזה מותיר
   עלינו כקוראים וכצופים פוטנציאליים; 
* להצביע על מוטיבים מרכזיים התורמים לבניית משמעות המחזה; 
* לבטא את התרשמותכם מהמחזה ואת דעתכם המנומקת עליו מנקודת מבט רעיונית ואסתטית; 
* להשוות בין מחזות שונים, שיש להם נושא משותף או מאפיינים דומים.
  
לנבחנים בבחינה בהיקף של 3 יחידות לימוד – השלמה ל-5 יחידות לימוד


נוסף על הדברים שצוינו לעיל, נדרש מן הנבחנים ברמה של 5 יחידות לימוד:
– לתאר מאפיינים ומרכיבים מרכזיים בקומדיה השקספירית (אמצעים קומיים, מבנה הקומדיה)
    ובתיאטרון האבסורד;
– לדון באופן השוואתי ביצירות מסוגות שונות העוסקות באותו נושא, במסגרת נושאים בין-ז'אנריים

 

.