חומר הלימוד לבחינת הבגרות באזרחות

 

חומר הלימוד לשאלון 0034114

נושאי החובה

 

הכרזת העצמאות 

– תכנית החלוקה

 

מדינת ישראל כמדינה יהודית

– מאפייני זהות

– מדינה, לאומיות ומדינת לאום

– מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית (חוקים, מוסדות וסמלים, המנון התקווה)

– מעמדם של המיעוטים הלאומיים והדתיים בישראל

 

מהי דמוקרטיה – ערכים, עקרונות ומאפיינים של המשטר הדמוקרטי

– ערכי יסוד של הדמוקרטיה – חירות ושוויון, הרעיון הדמוקרטי (לרבות: המובן המהותי והמובן

הפורמאלי של הדמוקרטיה, האמנה החברתית)

– גישות כלכליות-חברתיות (ליברלית וסוציאל-דמוקרטית), מדינת רווחה

– עקרון שלטון העם (לרבות : סוגי דמוקרטיה – ישירה ועקיפה, שיטות ממשל – פרלמנטארית ונשיאותית,

משאל עם)

– עקרון הכרעת הרוב

– סובלנות, פלורליזם והסכמיות

– זכויות האדם והאזרח (פוליטיות, טבעיות/בסיסיות, חברתיות וקבוצתיות)

– חובות האזרח

– עקרון הגבלת השלטון

– בחירות דמוקרטיות

– הפרדת רשויות (לא כולל: עירוב סמכויות בין הרשויות)

– חוקה

– אמצעי פיקוח וביקורת (מוסדיים/פורמאליים וחוץ-מוסדיים/בלתי-פורמאליים)

– עקרון שלטון החוק (לרבות: המובן הפורמאלי והמהותי של שלטון החוק, סוגי עבריינות, פקודה

בלתי-חוקית בעליל)

– זכות הדמוקרטיה להגן על עצמה והתמודדותה עם מצבי חירום – גבולות בדמוקרטיה

– למה דמוקרטיה – השוואה בין משטרים דמוקרטיים למשטרים לא-דמוקרטיים

 

המשטר במדינת ישראל

– יסודות חוקתיים בישראל: מעמדה של הכרזת העצמאות, שבות ואזרחות, חוק השבות, הוויכוח על

כינון החוקה בישראל, חוקי יסוד, המהפכה החוקתית והוויכוח לגביה, הצעות חוקה לישראל

– המשטר בישראל – משטר פרלמנטארי

– הרשות המחוקקת (לרבות: תפקידי הכנסת, תהליך החקיקה, חסינות חברי הכנסת)

– הרשות המבצעת (לרבות: הדרג הנבחר מול הדרג המנהלי / הביורוקרטיה הממשלתית, תהליך כינון

הממשלה, ממשלה קואליציונית, סמכויות הממשלה ותפקידיה, אחריות ממשלתית ומיניסטריאלית,

היועץ המשפטי)

– הרשות השופטת (לרבות: מקורות המשפט בישראל, אי-תלותה של הרשות השופטת, דרכי מינוי

השופטים, מערכת המשפט בישראל, סוגי משפט, מבנה, בג"צ, חקיקה שיפוטית)

– הפרדת רשויות בישראל: יחסי גומלין בין הרשויות (כולל עירוב סמכויות בין רשויות השלטון

בישראל)

– פיקוח וביקורת על רשויות השלטון בישראל (לרבות: מנגנונים פורמאליים – מבקר המדינה, נציב

תלונות הציבור, ועדת חקירה ממלכתית; מנגנונים בלתי-פורמאליים)

– מוסד הנשיאות בישראל (לרבות: תפקידי הנשיא וסמכויותיו, סמכות החנינה, חסינות הנשיא)

– בחירות בישראל (לרבות: הזכות לבחור ולהיבחר בישראל, מאפייני שיטת הבחירות בישראל, תמורות

בשיטת הבחירות בישראל והוויכוח לגביה)

– התרבות הפוליטית בישראל

– ישראל – חברה רבת-שסעים (מבוא כללי לגבי פלורליזם חברתי בישראל, כולל: הגדרת המושג שסע,

שסעים צולבים וחופפים)

– השסע הלאומי (לרבות: החברה הערבית בישראל, החברה הדרוזית בישראל, גורמים לשסע הלאומי

בישראל, דרכי ביטוי ודרכי התמודדות עימו)

 

אשכול א' (נבחנים מהמגזר היהודי)

– השקפות וגישות ביחס לאופייה של מדינת ישראל

– מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות, מדינת העם היהודי

– הסטאטוס-קוו

– השסע הדתי (לרבות: קבוצות וזרמים ביהדות, גורמים לשסע הדתי בישראל, דרכי ביטוי ודרכי

התמודדות עימו)

 

אשכול ב' (נבחנים מהמגזר הערבי ומהמגזר הדרוזי)

– שלטון מקומי בישראל

– זכויות האדם וזכויות המיעוטים בישראל

– מפלגות בישראל

– תקשורת ופוליטיקה בישראל (לרבות: כלי התקשורת כמימוש חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת,

התפקידים של כלי התקשורת במדינה דמוקרטית, תקשורת ציבורית, התקשורת כמעצבת סדר יום

ודעת קהל, השפעת התקשורת על המערכת הפוליטית ועל הבחירות, מידת העצמאות והמגבלות של

כלי התקשורת)