השינויים בבחינה הפסיכומטרית

 

לאחרונה, נערכו מספר שינויים במבחן הפסיכומטרי: הוספת פרק כתיבת חיבור, קיצור פרקי הבחינה עם שאלות הברירה והוספת שני ציונים סופיים נוספים.

* השינוי במבנה הבחינה

* הציונים החדשים

* השינויים בפרקי האנגלית

* השינויים בחשיבה הכמותית

* השינויים בחשיבה המילולית

 

השינוי במבנה הבחינה

השינוי הכללי העיקרי הוא שינוי מבנה הבחינה – לשמונת פרקי הברירה התווסף פרק כתיבת חיבור. על מנת שלא להאריך את משך הבחינה עקב הוספת פרק תשיעי, קוצרו כל פרקי הברירה וכן הזמנים הניתנים לפתירתם. במתכונת החדשה ניתנות 30 דקות לכתיבת החיבור ו-20 דקות לכל פרק ברירה, לעומת 25 דקות לפרק במתכונת הישנה. באופן זה, משך הבחינה הכללי התקצר ב-10 דקות – מ-200 דקות במתכונת הישנה ל-190 דקות במתכונת החדשה.

הציונים החדשים

כחלק מהרפורמה בבחינה הפסיכומטרית, התווספו אל הציון הרב-תחומי שני ציונים נוספים – ציון בדגש כמותי וציון בדגש מילולי. כבעבר, הציון הרב-תחומי נותן משקל כפול לציונים בחשיבה כמותית ובחשיבה מילולית לעומת הציון באנגלית. הציון בדגש כמותי נותן משקל פי 3 לציון בחשיבה כמותית לעומת הציונים האחרים. הציון בדגש מילולי נותן משקל פי 3 לציון בחשיבה מילולית לעומת הציונים האחרים.

מטרת השינוי לאפשר לחוגי לימוד שונים מיון ספציפי יותר של המועמדים, על סמך הכישורים השונים הנדרשים לכל מקצוע. כך, פקולטה למשפטים תוכל לדרוש ציון בדגש מילולי גבוה, בעוד שפקולטה למדעי הטבע תייחס חשיבות רבה יותר לציון בדגש כמותי גבוה. נכון לשנת 2012 רק אוניברסיטת בן גוריון החלה להשתמש בציון בדגש הכמותי בדרישות הקבלה שלה למדעי הטבע וללימודי הנדסה.

השינויים בפרקי האנגלית

לעומת שאר תחומי הבחינה, פרקי האנגלית כמעט שלא עברו שינויים יחסית למתכונת הישנה. בשל קיצור הזמן הניתן לפתירת כל פרק מ-25 דקות ל-20 דקות, התקצר אורך הפרק והוא כולל 22 שאלות. עיקר הקיצוץ נעשה בשאלות מסוג ניסוח מחדש, שמספרן ירד ל-4 שאלות לפרק. מספרן של השאלות מסוג השלמת משפטים ירד מ-12 ל-9 ומספר השאלות על קטעי הקריאה לא השתנה.

השינויים בחשיבה כמותית

הפרקים הכמותיים עברו שינויים קלים, יחסית למתכונת הישנה. בשל קיצור משך הזמן לפתירת הפרקים מ-25 דקות ל-20 דקות לפרק, התקצר אורך הפרק מ-25 שאלות ל-20 שאלות, בלי שום שינוי בנושאי הלימוד. השינוי היחיד שנעשה הוא בסוג השאלות – במתכונת החדשה לא מופיעה יותר טבלת ההשוואה הכמותית. שאלות רגילות בהן נערכת השוואה כמותית יכולות להופיע לאורך הפרק, אך לא במקבץ.

השינויים בחשיבה מילולית

מכל פרקי הבחינה, פרקי החשיבה המילולית עברו את השינויים המשמעותיים ביותר. כמו הפרקים האחרים, גם אורך הפרק המילולי התקצר בשל קיצור משך הזמן לפתירת כל פרק מ-25 דקות ל-20 דקות, והוא כולל 23 שאלות, ולא 30 כבעבר. מלבד זאת, נערכו שינויים מהותיים בסוגי השאלות, המופיעות בפרק.

שני נושאים עיקריים הוצאו מהפרק המילולי – "מילים וביטויים" ו"החלפת אותיות" (פ.ט.ל). שאר השאלות בפרק מחולקות תחת שלושה נושאים:

1.      אנלוגיות – ששת שאלות האנלוגיות נותרו בפרק המילולי ללא כל שינוי, פרט למיקומן בדיוק בהתחלת הפרק (בעבר, הן הופיעו מיד לאחר שאלות מסוג "מילים וביטויים").

2.      שאלות הבנה והסקה – תחת כותרת זו מופיעות כל השאלות מהסוגים הבאים:

·         השלמת משפטים

·         שאלות היגיון – צירופים, היגיון צורני, היגיון מחיי היומיום

·         שאלות "משל-נמשל"

·         שאלות מסוג טענות מחזק-מחליש

·         שאלות של הבנת קטע קריאה קצר – שאלות חדשות בהן ניתנת פסקה לקריאה, ולאחריה שאלה של הבנה או של הסקת מסקנה מהכתוב.

3.      קטע הקריאה – חלק זה של הפרק המילולי לא עבר שום שינוי.