מועדי בחינות הבגרות במתמטיקה

משרד החינוך קבע כי במהלכה של שנת לימודים מלאה, דהיינו שנה אזרחית בת 12 חודשים, ישנם שלושה מועדים

מרכזיים להיבחנות בבחינות הבגרות במתמטיקה, שניים מהמועדים נערכים בתקופת בקיץ והמועד הנוסף נערך

בתקופת חורף:

 

מועדי קיץ:

 

מועד א' – חודשים מאי (בד"כ בסוף מאי).

מועד ב' – חודש יולי.  (בד"כ באמצע יולי).

 

מועד חורף:   חודשים ינואר (בד"כ בסוף החודש).